IV Konferencja WODA.ŚCIEKI.OSADY

12-13 grudnia 2017 roku
Warszawa Hotel Golden Tulip

200 uczestników
20 prelegentów
2 dni obrad

IGWP o osadach

„Woda. Ścieki. Osady” to cykliczna konferencja organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, której IV edycja odbyła się w tym roku w Warszawie, w dniach 12-13 grudnia.

Wydarzenie zgromadziło blisko 130 uczestników, których do stolicy przywiodła chęć pogłębienia wiedzy z zakresu metod zagospodarowania osadów ściekowych. To właśnie ta tematyka była wiodąca podczas tegorocznej edycji wydarzenia, które Izba corocznie stara się poświęcać kompleksowo jednemu z kluczowych dla branży wod-kan zagadnień, a takim jest z pewnością problematyka osadowa. Zebranych przywitały władze Izby – prezes IGWP Dorota Jakuta oraz Przewodniczący Rady IGWP dr Tadeusz Rzepecki. – W tym roku konferencję poświęcamy zagospodarowaniu osadów ściekowych. Mamy świadomość, że realizacja ogromnego programu inwestycyjnego, jakim jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, te setki tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, setki nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków skutkują w bardzo dynamicznym tempie wzrostem osadów ściekowych i stajemy przed problemem właściwego ich zagospodarowania. Prezes IGWP przypomniała także, że Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wielokrotnie postulowała i zwracała się do Ministerstwa Środowiska o potrzebę opracowania Krajowego Programu Zagospodarowania Osadów Ściekowych.
Konferencja rozpoczęła się w ważnym dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej dniu, kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o czym otwierając konferencję przypomniał T. Rzepecki, który nie ukrywał obaw branży z ustawą związanych – Budzimy się w nowej rzeczywistości. Nie ukrywam – boimy się jej, jest ona bardzo szybka, gwałtowna i nie da się uniknąć wrażenia, że czeka nas bardzo dużo pracy i bardzo wiele niespodzianek.
Witając gości konferencji podkreślano także, że biorą w niej udział prawdziwe autorytety w dziedzinie metod zagospodarowania osadów ściekowych, począwszy od reprezentantów świata nauki (m.in. prof. dr hab. inż. E. Neczaj, prof. dr hab. inż. T. Stuczyński, prof. AGH, dr hab. inż. T. Pająk, dr. hab. inż. S. Borowski, dr inż. K. Kołecka), czołowych producentów innowacji w mechanicznym zagęszczaniu i odwadnianiu osadów ściekowych oraz eksploatatorów, którzy mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami na polu zagospodarowania osadów.
O osadach całościowo
Kompleksowe podejście do prezentowanej podczas Izbowej konferencji tematyki przejawiło się w pełnym przeglądzie możliwości i metod zagospodarowania osadów ściekowych, którymi dysponują obecnie polskie przedsiębiorstwa wod-kan. Dwa dni szczelnie wypełnione były szczegółowym omówieniem metod biologicznych (zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie, kompostowanie osadów ściekowych, doświadczenia z zastosowaniem metody trzcinowej do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych, kofermentacja odpadów organicznych w oczyszczalni), innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne (termiczne przekształcanie osadów, polskie i zagraniczne przykłady wysokiego stopnia odwodnienia osadów, mineralizacja osadów ściekowych, działanie pras ślimakowych). W tym roku IGWP zaprosiła do współpracy w charakterze Partnera Merytorycznego Konferencji Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, które jeden z paneli dyskusyjnych poświęciło dyskusji, zaplanowanej w celu poruszenia i omówienia szeregu zagadnień uznanych za obecnie główne problemy zw. z zagospodarowaniem osadów ściekowych: koszty w zależności od bilansu osadu i metod przetwarzania, zanieczyszczenia w osadach i zagrożenia stąd płynące (limity dla stosowania osadów w rolnictwie, mikroorganizmy, śladowe „egzotyczne” związki organiczne; testy nawozowe dla osadów zhignienizowanych i proces higienizacji; opłacalność stabilizacji beztlenowej z generacją prądu i ciepła). W Panelu Eksploatora udział wzięli eksperci: Maciej Bieniowski (Warszawa), Agata Kusy (Leżajsk), Andrzej Gołąb (Oleśnica), Cezary Jędrzejewski (Gdynia), Andrzej Wójtowicz (Słupsk), Bartosz Łuszczek (Kraków). Z kolei drugiego dnia organizator skupił się na tematyce okołosoadowej związanej z termicznymi metodami zagospodarowania osadów oraz omówieniu przyszłości gospodarki osadowej. W części poświęconej termice zabrani przysłuchiwali się omówieniu doświadczeń różnych przedsiębiorstw: STUOŚ „Czajka” w Warszawie, Instalacji Suszenia i Termicznej Mineralizacji Osadów Ściekowych w Łomży, doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów w MPWiK S.A. we Wrocławiu czy OŚ „Centralna” w Toruniu. Co warte podkreślenia, konferencja do ostatniej minuty trwała przy pełnej sali, a jej uczestnicy z uwagą wysłuchali również panelu wieńczącego dwa dni obrad, czyli dyskusji poświęconej przyszłości gospodarki osadowej. Agnieszka Przesmycka, reprezentująca Departament Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii przywołała koncepcję funkcjonowania klastrów energii, przedstawiając i szeroko omawiając budowę takiego klastra: opis, zakres funkcjonowania, cele, współpracę z OSD, bilans energii w klastrze, planowane inwestycje czy analizę SWOT. Częściowo do tego wystąpienia nawiązywało kolejne, poświęcone przedsiębiorstwu wod-kan w strukturze klastra energii, które zaprezentował M. Kolasiński, prezes CRK w Ostrowie Wlkp. Bogatymi doświadczeniami z przeprowadzonego procesu regionalizacji gospodarki osadowej w województwie pomorskim podzielił się C. Jędrzejewski, kierownik Wydziału OŚ PEWIK Gdynia. Natomiast dr K. Ramm, Przewodnicząca Komisji ds. ekonomiczno-prawnych sektora wod-kan w EurEau, przedstawiła przyszłość osadów w UE w oparciu o plany legislacyjne Komisji Europejskiej.
Warto również przypomnieć, że dla tych, którzy nie mogli być obecni w tych dniach w Warszawie, redakcja kwartalnika IGWP „Wodociągi Polskie” przygotowała specjalne II wydania kwartalnika poświęcone tematyce metod zagospodarowania osadów ściekowych. Wydanie to można zamówić, pisząc na adres: kwartalnik@igwp.org.pl

Prelegenci

Agenda

Dzień pierwszy
09:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:10 Powitanie uczestników

Dorota Jakuta – Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
Tadeusz Rzepecki – Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

10:10 - 12:30 Biologiczne metody zagospodarowania osadów

Uwarunkowania prawne, ekonomiczno-organizacyjnie i przyrodnicze wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie – czy można pokonać istniejące bariery? – prof. dr hab. inż. Tomasz Stuczyński – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy

20 lat doświadczeń w kompostowaniu osadów ściekowych – Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Polskie i europejskie doświadczenia z zastosowaniem metody trzcinowej do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych – dr inż. Katarzyna Kołecka – Politechnika Gdańska

Alternatywne rozwiązania w gospodarce osadowej małej oczyszczalni ścieków Poletka trzcinowe – Dariusz Rohde – Zastępca Dyrektora, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Przerwa kawowa

Doświadczenia z kofermentacją wybranych odpadów organicznych z osadami ściekowymi – dr hab. inż. Sebastian Borowski – Politechnika Łódzka

Doświadczenia w kofermentacji odpadów organicznych w oczyszczalni ścieków Swarzewo – dr Stanisław Cytawa – technolog Oczyszczalni Ścieków, Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”

Dyskusja
MODERTOR: prof. dr. hab. inż. Ewa Neczaj – Politechnika Częstochowska

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:05 Innowacje w przetwarzaniu osadów ściekowych

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych – stan obecny, uwarunkowania, perspektywy rozwoju – dr hab. inż. Tadeusz Pająk – prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Odwadnianie osadów do granic fizycznych możliwości na przykładzie instalacji w Londynie, Radomiu i Puławach – Cezary Rokicki – Proffico Sp. z o.o.

Mineralizacja osadów ściekowych bez procesu spalania – utopia czy realne wyzwanie? – dr inż. Tadeusz Rzepecki – Prezes Zarządu, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Prasy ślimakowe IEA – recepta na skuteczne i tanie odwadnianie osadów ściekowych – Katarzyna Trojanowska – Eurotech

14:05 – 14:55

Lunch

14:55 – 16:15 Panel eksploatatora

Panel merytoryczny przygotowany przez Partnera Merytorycznego konferencji: Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

20:00

Uroczysty wieczór – James Bond Casino Royale

Dzień drugi
10:00-11:30 Termiczne metody zagospodarowania osadów

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w oczyszczalni ścieków „Czajka” – zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne – Ireneusz Majszczyk – Kierownik oddziału eksploatacji Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych Zakład „Czajka” Pion Ścieków, MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Technologie Veolia Water Technologies poprawiające efektywność energetyczną i ekonomiczną oczyszczalni ścieków – Tomasz Skonieczny – Kierownik Sprzedaży, Veolia Water Technologies Sp. z o.o.

Przerwa kawowa

Charakterystyka oraz doświadczenia eksploatacyjne z Instalacji Suszenia i Termicznej Mineralizacji Osadów Ściekowych w Łomży – Rafał Przychodzeń– Mistrz Zakładu Oczyszczania Ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Łomży

Doświadczenia z eksploatacji suszarni osadów w MPWiK S.A. we Wrocławiu – Jerzy Zarówny – Kierownik Utrzymania Ruchu, MPWIK Wrocław S.A.

Oczyszczalnia Ścieków „Centralna” W Toruniu – Doświadczenia eksploatacyjne w odwadnianiu i suszeniu osadów – Marcin Gierszewski – Kierownik Oczyszczalni Ścieków, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

11:30-11:45

Przerwa kawowa

11:45-14:00 Przyszłość gospodarki osadowej

Klastry energetyczne – Ministerstwo Energii, Departament Energii Odnawialnej

Przedsiębiorstwo wod-kan w strukturze klastra energii – Marek Kolasiński – Prezes Zarządu, Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Ostrów Wlkp.

Regionalizacja gospodarki osadowej – wyzwanie czy konieczność? Doświadczenia z diagnozy sytuacji w województwie pomorskim – Cezary Jędrzejewski – Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków, PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Przyszłość osadów w UE – plany legislacyjne Komisji Europejskiej – dr Klara Ramm – Przewodnicząca Komisji ds. ekonomiczno-prawnych sektora wod-kan, EUREAU

Dyskusja
MODERATOR: Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu, Wodociągi Słupsk Sp. z o.o

14:00

Lunch

Atrakcją wieczoru będzie:
„James Bond Casino Royale”

Zapraszamy Państwa na pełną emocji imprezę. Podczas tego niezwykłego wieczoru, inspirowanego filmem z agentem 007 na uczestników czekać będzie moc atrakcji! Nie zabraknie efektownych dekoracji, dobrego jedzenia i zabawy tanecznej! Każdy z uczestników imprezy będzie mógł spróbować swych sił w zabawie przy jednym ze stołów kasynowych.

Lokalizacja

GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE

UL.TOWAROWA 2
00-811, WARSZAWA

 

Kontakt

Zakres merytoryczny, kontakt z Prelegentami:

ANNA LUTOWSKA
a.lutowska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 24
Telefon komórkowy
+48 517 013 750

Zgłoszenia, kontakt z Uczestnikami i obsługa Gości:

NATALIA PRZEPIERSKA

konferencje@igwp.org.pl

n.przepierska@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 21
Telefon komórkowy
+48 517 013 749

Kontakt z mediami oraz Promocja i reklama:

 

Anna Lembicz
a.lembicz@igwp.org.pl
Telefon komórkowy
+48 517 013 730
Jakub Kucharski
j.kucharski@igwp.org.pl
Telefon
+48 52 376 89 25
Telefon komórkowy
+48 517 013 728

Patronaty medialne